serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-8

18.08.2008
Praktyczne zastosowanie e-Procurement - Wielka Brytania.
Profil kraju.
Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Ludności ogółem dane za 2007 r.
61 044 684
Powierzchnia całkowita
244 820 km2
Domena internetowa
.uk
PKB per capita w dolarach amerykańskich. Wyznaczony w cenach bieżących za 2008.
38 742 USD
Stopa bezrobocia w 2008 r.
5,4%
Procent osób posiadający dostęp do Internetu w domu za 2007 r.
67%
Usługi  w PKB
71,6%

W Wielkiej Brytanii usługi, (głównie bankowe i ubezpieczeniowe), stanowią największy udział w PKB. Na uwagę zasługuje fakt ciągłego spadku wartości produkcji przemysłowej na rzecz właśnie sektora usług, co dobitnie wskazuje kierunek zmian w strukturze gospodarki narodowej. Wielka Brytania posiada wysoko zmechanizowane i wydajne rolnictwo, które zaspakaja potrzeby żywnościowe kraju w 60%, a tylko 1% społeczeństwa zatrudniony jest tym sektorze.
Projekty pilotażowe

Ponieważ gospodarka brytyjska miała kosztowną administrację, Parlament Westminsterski wykorzystując rewolucję informacyjną rozpoczął komputeryzację swoich struktur. Jednym z elementów wprowadzania cyfrowych treści w życie był fakt gruntownej modernizacji zamówień publicznych. W 2001 roku The Office of Government Commerce, – OGC - brytyjski odpowiednik polskiego ministerstwa gospodarki rozpoczął pionierski w ramach rządu proces projektowy, którego elementami były projekty: 

 • eTendering pilot – zorientowany na obsłużenie elektronicznego procesu ofertyzacji rozpoczynający się umieszczeniem cyfrowego ogłoszenia, a kończący na zafakturowaniu zakupu w systemie finansowym. Proces według planu przebiegać miał w pięciu etapach:
  • Opublikowanie elektronicznej informacji o zakupach na chronionych stronach.
  • Zgłaszanie się dostawców przystępujących do procedury.
  • Wstępna selekcja dostawców. Podmiot, który dostawał się na krótką listę stawał się oferentem i otrzymywał dokumentację zamówienia na podstawie wymagań której składał ofertę.
  • Złożone oferty zostają przesłane na chronioną stronę i trzymane bez otwierania aż do dnia wyznaczonego w procedurze jako dzień otwarcia ofert.
  • Przesyłanie ofert do odpowiedniego ministerstwa celem weryfikacji według wymagań.
 • eProcurement pilot – automatyzacja zaopatrywania się danej instytucji w dobra niskiej wartości.

Te wstępne działania pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń przez rząd brytyjski jak też utorowały drogę następnym specjalistycznym projektom. Dzięki powyższym pilotażowym działaniom Parlament Westminsterski zezwolił „ministerstwu gospodarki” przeprowadzić ogólnonarodowy projekt pt. ePilot.

Rozwiązanie rządowe.

Projekt ePilots objął swym zasięgiem siedem organizacji z sektora publicznego. W okresie ośmiu miesięcy testów pracowało w systemie 350 użytkowników i 200 dostawców. Testy były o tyle istotne, iż był to pierwszy tego typu system w administracji angielskiej i musiał wyznaczyć przyszłe standardy. Narzędzie jako e-Procurement sprawdziło się przynosząc zwrot z inwestycji (ROI) oraz zmniejszając biurokrację. ePilots zajmuje 3 obszary tematyczne jak e-Zasoby (eSourcing), e-Zaopatrzenie (eProcurement) i e-Płatoności (ePayment).

Zasada działania narzędzi służących elektronicznym zakupom.

Narzędzie eSourcing (e-Zasoby) pozwala usprawnić procesy zakupów zachodzące pomiędzy dostawcą i nabywcą. Dzieli się na następującą funkcjonalność:

 1. electronic tendering (eTendering) – narzędzie nadzoru całego procesu ofertowego jaki odbywa się pomiędzy nabywcą (zamawiającym), a dostawcą (oferentem). Od momentu publikacji informacji o potrzebach zamawiającego, poprzez zmiany oferty w trakcie toczenia się procedury przez oferentów, aż do otrzymania towaru. 
 2. electronic request for quotation (eRFQ) – zastosowanie mechanizmu zapytania o cenę łączy się ściśle z wymaganiami ustawy (OJEC), która określa kiedy można użyć tego typu procedury.
 3. electronic reverse auctions (eAuctions) – eAukcje zwane dynamicznymi ofertami, są najbardziej transparentną procedurą, gdyż oparte są o „wyścig” cenowy zakwalifikowanych oferentów. Narzędzie oparte jest o stronę internetową, na której widoczny jest proces aukcji. eAukcje charakteryzują się tym iż:
  • Posiadają minimalną wartość kwoty, do jakiej może zejść oferent.
  • Posiadają ograniczony, wyznaczony czas trwania aukcji.
  • Bardziej złożone eAukcje pozwalające oferentowi modyfikować ofertę np. o kalkulacje porównawcze ofert w czasie rzeczywistym.

eProcurement (e-Zaopatrzenie) – narzędzie zostaje użyte już po procesie wyboru oferty. Pozwala Użytkownikom na przeszukiwanie elektronicznych katalogów, w których znajdują się wybrane towary i usługi. Po wyborze zamówienie kierowane jest do dostawcy. System połączony jest z aplikacją finansową i dzieli się na:

 • electronic catalogues (eCatalogues) – to po prostu elektroniczna wersja katalogu papierowego danego dostawcy, narzędzie posiada specjalizowane wyszukiwarki towarów i usług zawartych w katalogach.
 • punch-out – jest to rodzaj połączenia (interface) pomiędzy systemem eProcurement nabywcy a katalogiem dostawcy. Jest używany w szczególnych sytuacjach głownie, kiedy katalog jest bardzo złożony i wymaga dodatkowych konfiguracji.

ePayment (e-Płatności) moduł pozwalający na elektroniczne rozliczenia płatnicze w tym:

 1. Government Procurement Card (GPC) – mechanizm płatności poprzez fizyczną lub wirtualną kartę płatniczą.
 2. electronic invoicing (eInvoicing) - elektoniczna faktura jest przesyłana do systemu finansowego nabywcy w formacie XML.
 3. self billing – rozliczenie pomiędzy systemami nabywcy i kupującego bez potrzeby przesyłania faktury, może być również przekaz pocztowy.

Narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji o przeprowadzeniu eAukcji (plik MS Excell, 111 KB).

Rozwiązanie lokalne na przykładzie hrabstwa Slough Unitarny Borough.

409 – tyle indywidualnych rad miejskich (individual councils) liczy Wielka Brytania – jako całość. 25 miliardów funtów to zakupy szeroko rozumianej administracji, z tego 2,5 miliarda to koszty przypadające na ich obsługę. Angielskie rady (parafie, dystrykty, hrabstwa) rozpoczęły w 2004 roku poszukiwania oszczędności tych kosztów. Rozwiązanie miało być zgodne z kierunkiem wcześniej wyznaczonym przez Parlament Westminsterski. Nadrzędną zasadą, jaką się kierowano był fakt, iż cały rząd dostępny miał być w sieci do roku 2005. Włodarze hrabstwa Slough Unitary Borough Council poszukiwali rozwiązania poza granicami kraju zarówno w prywatnym jak i publicznym sektorze. Ostatecznie wybór padł na rozwiązanie IDeA:marketplace Improvement and Development Agency. Rozwiązanie nazywane jest dziś czymś więcej, a niżeli tylko elektronicznym supermarketem w sieci. W marcu 2002 roku oddano prototyp systemu do wstępnego użytku. System może dziś obsłużyć następujące obszary administracji:

 • Samorządy, gminy – (eGovernment Solution eGS) dostarcza np. odpowiednich formularzy, kontroluje współpracę z sektorem prywatnym, jest mostem łączącym samorząd z feonline.net czyli rodzajem sieci pomiędzy samorządem a instytucjami amerykańskimi.
 • Dostawców – dostęp do szerszego rynku oraz szybsze elektroniczne płatności. 
 • Administrację – dostarczenie narzędzi do zarządzania jak np. szybkie raporty z centrów kosztów.
 • Urzędników lokalnych – przyjazna platforma dla Użytkownika łącznie z narzędziami dla tych, którzy nie są zaznajomieni z Internetem.
 • Zamówienia publiczne – platforma e-Procurement dla lepszego wykorzystania elektronicznych zamówień publicznych.

Podsumowanie.

Od 2005 roku angielskim poradnikiem po cyfrowych zamówieniach publicznych jest "eProcurement: Cutting through the hype" zwany potocznie ‘Blue Frog’. Są to poradniki rządowe wydawane w postaci elektronicznej, które ukazują zawsze najnowszy trend i stan e-Procurement w Wielkiej Brytanii. Można w nich znaleźć propozycję pewnych rozwiązań dla Użytkowników oraz zaznajomić się ze stanem prac w sferze elektronicznych zamówień publicznych. W 2005 roku ukaże się nowa wersja poradnika - Blue Frog II.

Przykład blue frog - plik pdf

Przeglądając opisy systemów e-Procurement, lub korzystając z ich udostępnionych części jak np. wspomniany IDeA:marketplace dziwi fakt używania papierowego formularza rejestracyjnego dla dostawców chcących znaleźć się w elektronicznej bazie tego systemu. Dopiero po przesłaniu przez zainteresowanego dostawcę wypełnionego formularza otrzymuje on zwrotnie drogą e-maliową bądź faksową zasady funkcjonowania Idea:marketplace wraz z danymi o logowaniu się do systemu. Być może jest to okres przejściowy a być może sposób zabezpieczenia się administracji przez niechcianym dostępem nieproszonych dostawców do systemu. Wydaje się jednak, iż obecne nowoczesne sposoby przydziału uprawnień systemowych, szereg możliwości walidacyjnych czy też szerokie wykorzystanie cyfrowego podpisu niwelują tego typu nieprawidłowości.

Zapewne Wielka Brytania będzie musiała jeszcze usprawnić swoje systemy, lecz niewątpliwie jest bliska ucyfrowieniu swoich zamówień publicznych.

Autor: Jakub Giza

Źródło: www.slough.gov.uk; www.idea.gov.uk; United Kingdom National Accounts, Erostat, Euro Indicatiors, Individuals accessing the Internet – National Statistics Omnibus Survey, Access to Internet from home – Source - Family Expenditure Survey, Expenditure and Food Survey.Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS