serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-8

18.08.2008
Praktyczne zastosowanie e-Procurement - Polska.
Profil kraju

Rzeczpospolita Polska.

 
Ludności ogółem 2008 r.
38 110 000
Gęstość zaludnienia
122/km2
Powierzchnia całkowita
312 685 km2
Domena internetowa
.pl
PKB per capita w dolarach amerykańskich.
(PPP) 2008
17 493
Stopa bezrobocia, czerwiec 2008
9,6%
Usługi - procent udziału sektora w PKB
66,1 %
Dostępności Internetu w domu.
40%


 

W 2003 roku wartość zakupów związanych z zamówieniami publicznymi w Polsce wyniosła 37 miliardów złotych. Średnio składano 4 oferty w każdej procedurze, ogłoszono 41 762 wyniki postępowań powyżej 30 000 euro. 47% tych ogłoszeń przypadło na roboty budowlane, 34% na dostawy, a 19% na usługi. W ogromnej większości procedur, najważniejszym kryterium była cena (średnia waga to 87%). Informacje dotyczące przetargów znajdują się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych. Same informacje od podmiotów rozpisujących procedurę przesyłane są do urzędu drogą „papierową” bądź elektroniczną. To właśnie w 2003 roku z 35% do 50% wzrósł odsetek elektronicznych wersji informacji o rozpisaniu przetargu przez zamawiającego. Strona internetowa UZP jest odwiedzana 200 000 razy miesięcznie.

W 2007 roku na łamach portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ponad 150 tysięcy ogłoszeń. Procent przypadający na budownictwo, dostawy czy usługi zmienił sie nieznacznie. Zdecydowana większość (ponad 90%) stanowiły procedury nieograniczone.

W Polsce prawem zamówień publicznych reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z późniejszymi zmianami.

Tekst kilkukrotnie nowelizowany wprowadził możliwość przeprowadzania licytacji elektronicznych (e-Procurement) jako jednego z kilku dostępnych trybów zamówienia publicznego. Artykuły od 74 do 81 ustawy Prawo zamówień publicznych definiują, w jaki sposób i na jakich warunkach przeprowadza się licytację elektroniczną. Przede wszystkim wartość zamówienia w tym trybie nie może przekroczyć kwoty określonej w przepisach wydanych przez Premiera.

Kryterium wyboru jest najniższa cena, a ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-Podpis). Oferta złożona w toku licytacji przestaje być wiążąca, gdy inny oferent złoży ofertę korzystniejszą.

Witryna internetowa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od dnia akcesji polscy zamawiający, poza publikacją danych w UZP muszą na obowiązujących formularzach publikować swoje zamówienia również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak też wykorzystywać CPV – Wspólny Słownik Zamówień.

Polska wersja Wspólnotowego elektronicznego dziennika zamówień (TED - tenders electronic daily).

PAI - Platforma Aukcji Internetowych.
Autorski pomysł na e-Procurement w Polsce.

PAI, czyli Platforma Aukcji Internetowych to autorski pomysł na zastosowanie e-Procurement w praktyce. PAI dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw dla których zamówienia publiczne są głównym elementem biznesowym. Jak również dla instytucji publicznych, które z mocy prawa muszą stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Pomysł wziął się z doświadczeń podczas pracy nad zamówieniami publicznymi, dotyczącymi głównie dużych systemów informatycznych, jak też z obserwacji polskiego rynku informatycznego, związanego z „formalnymi” aukcjami internetowymi. Poniższe założenia dotyczą projektu możliwego do zrealizowania ze wskazaniem rynku oraz technologii.

Cele i nomenklatura projektu

Operacyjnym celem projektu jest stworzenie specjalistycznego systemu oraz szeregu usług konsultacyjnych i prawnych dla podmiotów, których dotyczy ustawa o obecnej nazwie - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami programu e-Europe 2005 oraz z dyrektywami Unii Europejskiej - od 1 stycznia 2006 każde państwo członkowskie UE zobowiązało się do wprowadzenia przetargów elektronicznych dla wszystkich sparametryzowanych zamówień publicznych, czyli wszystkich tych zamówień, w których decyduje kryterium ceny.

„Strategicznym celem projektu PAI jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku aukcji elektronicznych dla podmiotów przeprowadzających zamówienia wedle Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakładany wolumen rynku, o który walczymy w pierwszym okresie to 10% wszystkich tych podmiotów, które zdecydują się na korzystanie z takowych usług. Dane zawarte w tabeli „Szacunkowe wartości rynkowe dla PAI” winno się interpretować krzyżowo. Dla uszczegółowienia warto obudować arkusz o pożądany procent w każdym z elementów.

Dodatkową opcją poboru opłat może stać się procent od wartości kontraktu wylicytowanego. Tabela „Porównanie systemów płatności elektronicznych” obrazuje, jakimi usługami możemy zachęcić klienta do łatwego korzystania z PAI. Proste procedury zakupu będą dodatkową zachętą dla klientów, którym spieszy się i nie mają czasu przeszukiwać Internetu.

W opisie użyto następującej nomenklatury:

 • PAI – jako Platforma Aukcji Internetowych.
 • PPI – jako Platforma Płatności Internetowych.
 • BIP – jako Biuletyn Informacji Publicznej.
Strategie cenowe
 1. Strategia niskich cen, – stosowana do szybkiego pozyskiwania jak największego rynku wymaga bardzo zwartej struktury przepływu informacji.
 2. Strategia wysokich cen, - stosowane do sprzedaży dóbr luksusowych.
 3. Strategia penetracji rynku.
  • Wypracowanie efektywnych i tanich procedur współpracy.
  • Wejście na rynek z niską acz akceptowalną ceną.
  • Zbudowanie pożądanego wolumenu rynku.
  • Ulepszenie procedur współpracy (skrócenie drogi klient -> firma).
 4. Strategia marki
  • Uzależnienie lub nie reputacji firmy od marki.

  • Założenie rodziny produktowej.

  • Oddzielenie nazwy od wszystkich innych produktów.

  • Połączenie nazwy spółki z produktem.

Powstanie marki rozpoznawalnej na rynku silnie łączy się z bezpieczeństwem, a ponieważ jedną z najistotniejszych wartości w aukcjach elektronicznych jest poczucie bezpieczeństwa (kwalifikowany podpis elektroniczny to tylko jeden z elementów) warto rozważnie podejść do marki oraz przygotowań wprowadzających produkt. Nazwa i logo winny sugerować korzyści płynące z użytkowania produktu, powinny być łatwo wymawiane i zapamiętywane.

Przesłanki projektu

Liczbę podmiotów, które muszą korzystać z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oszacowano na ok. 14 000. Przyjeto również  założenia, iż Internetowy Biuletyn UZP średnio publikuje 200 informacji o procedurach dziennie. W miesiącu jest ukazuje się ok. 18 biuletynów. Argumentacją dla szerokiego stosowania licytacji elektronicznych dla wspomnianych 14 000 podmiotów będzie przede wszystkim kwestia oszczędności czasu i pieniędzy.

Proponowane metody komunikacji z klientami to:

 • Przekaz online
 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew na konto
 • Płatność kartą online
 • Wirtualna karta
 • Mikropłatność
Szacunkowe wartości rynkowe dla PAI. (Tabela)

 

Zakres projektu:
 1. Platforma do przeprowadzania aukcji elektronicznych według Ustawy Prawo zamówień publicznych (PAI – Platforma Aukcji Internetowych).
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) według ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. workflow  – szeroka współpraca PAI z workflow (generator Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, automat do powiadomień, generator raportów).
 4. Platforma płatności internetowych (PPI - SMS, telefon, umowa, itp.).
 5. Hot line, konsultacje świadczone przez:
 6. Komunikatory internetowe – wprost z serwisu PAI (usługa regulowana i być może odpłatna).

  • Sms.
  • Poczta elektroniczna – wprost z serwisu PAI.
  • Telefon.
  • Fax.

Podsumowanie

Polskie elektroniczne zamówienia publiczne nie różnią się niczym szczególnym od tego typu rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Polska cierpi jednakże na słabo rozwiniętą infrastrukturę informatyczną, w tym bardzo drogi jak na warunki UE dostęp do szerokopasmowego Internetu. Towarzyszy temu słaba „reklama” stosowania e-Aukcji jako szybkiego i ekonomicznego, a co ważne transparentnego narzędzia codziennej pracy.

Autor: Jakub Giza

Źródło: Szacunki własne na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. The European Bank for Reconstruction and Development. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r Urząd Zamówień Publicznych: „Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 r.”. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzielności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS